КОНКУРС ЗА ИЗБОР УПРАВНИКА ЗАДУЖБИНЕ ИВЕ АНДРИЋА

На основу Чл. 23 Статута Задужбине Иве Андрића и
Одлуке Управног одбора од 5. фебруара  2021. године


ЗАДУЖБИНА ИВЕ АНДРИЋА

              расписује конкурс за избор управника на период од четири године

              УСЛОВИ ЗА ИЗБОР УПРАВНИКА ЗАДУЖБИНЕ ИВЕ АНДРИЋА

1.  Докторат из области књижевних наука;
2.  Стручне и организационе способности у установама културе;
3.  Најмање пет година радног искуства у култури и пословању у области ауторских права;
4.  Знање једног светског језика;
5.  Познавање рада на рачунару;
6.  Држављанство Србије и стално боравиште на територији Републике Србије;
7.  Општа здравствена способност.

Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:

1.    Предлог програма рада и развоја Задужбине за период од четири године;
2.    Радну биографију и библиографију;
3.    Оверену фотокопију докторске дипломе;
4.    Доказ/потврду о радном искуству;
5.    Потврду да није осуђиван и да се против њега не води судски поступак;
6.    Уверење о држављанству Републике Србије;
7.    Извод из матичне књиге рођених и фотокопија личне карте;
8.    Доказ о знању једног светског језика;
9.    Лекарско уверење о здравственој способности.

Рок за пријављивање је 30 дана, односно време трајања конкурса је од 7. фебруара 2021. до 8. марта 2021. године.

Пријаве са доказима о испуњењу услова треба слати на адресу: Управни одбор Задужбине Иве Андрића, Милутина Бојића 4, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс за избор управника Задужбине Иве Андрића“.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се узимати у обзир.