На Дрини ћуприја

Травничка хроника

Госпођица

Проклета авлија

Омерпаша Латас

На сунчаној страни